СТТУ АПУ 002-2000

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Асоціації перекладачів України.

Дата введення: 2000-03-29

 

СТАНДАРТ АСОЦІАЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЧІВ УКРАЇНИ

 

ПОСЛУГИ 3 ПИСЬМОВОГО ТА УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ
Загальні правила і вимоги до надання послуг

УСЛУГИ ПО ПИСЬМЕННОМУ И УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ
Общие правила и требования к предоставлению услуг

TRANSLATION AND INTERPRETING SERVICES
General Rules and Requirements

РОЗРОБЛЕНО Асоціацією перекладачів України.

ЗАТВЕРДЖЕНО Правлінням Асоціації перекладачів України (протокол № 14 від 29 березня 2000 року).

ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ.

ЗАРЕЄСТРОВАНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики за № 804/700001 від 27 квітня 2000 року.

Зміст

1. Галузь використовування
2. Нормативні посилання
3. Визначення понять
4. Загальні вимоги
5. Обов'язки виконавця
6. Приймання і оформлювання замовлень
7. Надавання послуг (виконування робіт)
8. Відповідальність виконавця послуг (робіт)
9. Методи контролювання

Додаток А

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТОВУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до якості послуг щодо виконання усного та письмового перекладу, що їх надають підприємства, які займаються перекладацькою діяльністю, незалежно від їхньої відомчої належності й організаційно-правової форми.
Обов'язкові вимоги до якості послуг щодо виконання перекладу, що забезпечують захист прав споживачів, викладені в пунктах 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті розробники посилаються на такі стандарти:
ГОСТ 7.36-88 Неопубликованный перевод. Координация, обшие требования и правила оформления.
СТТУ АПУ 001-2000 Кваліфікація і сертифікація перекладачів. Загальні вимоги.

3 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використані такі терміни і визначення:

3.1 Послуга з перекладу - результат діяльності підприємства, яке займається перекладацькою діяльністю, для задоволення відповідних потреб замовників.

3.2 Перекладацька діяльність - діяльність організацій, підприємств, фізичних осіб по виконанню усних та письмових перекладів.

3.3 Переклад письмовий - переклад з іноземної мови і/або на іноземну мову, поданий у роздрукованому вигляді або на електронних носіях.

3.4 Переклад усний - послідовний або синхронний переклад з іноземної мови і/або на іноземну мову.

Примітка.
1. Послідовний переклад виконують під час переговорів, семінарів, супроводу делегацій і т.п. і означає послідовність фрагментарного виступу спочатку доповідача (учасника переговорів), а потім перекладача.
2. Синхронний переклад виконують під час конференцій, симпозіумів і т.п. і припускає процес мовлення доповідача паралельно з перекладачем. При синхронному перекладі використовують спеціальне звукотехнічне обладнання: кабінка, навушники, мікрофони. З метою забезпечення належного рівня синхронного перекладу замовник повинен заздалегідь дати відповідні матеріали з даної тематики для попереднього ознайомлення з ними перекладача.

3.5 Замовник - підприємство, організація, установа, приватна особа, які використовують, купують, замовляють переклад або мають намір скористатися послугами з перекладу.

3.6 Виконавець - підприємство, організація, установа, приватний підприємець, що надають послуги (виконують роботи) з письмового та/або усного перекладу.

3.7 Вихідна мова (мова оригіналу) - мова вихідного тексту, що представляється виконавцю замовником для перекладу, або мова усної доповіді.

3.8 Мова перекладу (цільова мова) - мова, якою надано переклад вихідного тексту або усної доповіді відповідно до заявки замовника.

4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

4.1 Забезпечування збереження в цілості майна замовників.
Виконавець забезпечує збереження майна (документів), переданого замовником для перекладу.

4.2 Раціональне використовування ресурсів (витрат).
Надавання послуг з перекладу не повинно супроводжуватися необґрунтованим збільшенням вартості послуги в зв'язку з нераціональним використовуванням ресурсів (витрат), застосовуванням застарілих методів і технологій перекладу.

4.3 Показники якості послуги.

4.3.1 Переклад відповідає вихідному тексту за:
- змістом;
- смислом;
- стилістикою;
- оформленням.

4.3.2 Переклад є повний і адекватний.

4.3.3 Переклад не має граматичних помилок, друкарських помилок, помилок та неточностей в усному мовленні.

4.3.4 Термінологія перекладу відповідає галузевій належності вихідного тексту.

4.3.5 Терміни, наймення, умовні позначення, скорочення, символи у перекладі є зуніфіковані по всій роботі.

4.3.6 Порядок перекладу висловів не на вихідній мові погоджують із замовником.

4.3.7 Скорочення (абревіатури), наявні у вихідній мові, якщо можливо розшифровують.

4.3.8 Якщо абревіатура не піддається розшифруванню, то її залишають на вихідній мові. Скорочені наймення не перекладають.

4.3.9 У перекладі можуть уживатися тільки загальноприйняті та спеціальні скорочення. Довільні скорочення не допускаються.

4.3.10 Написання власних імен.
Виконавець погоджує із замовником особливості написання власних імен і зазначає це в письмовому вигляді. У такому випадку перекладач використовує той принцип написання, який був погоджений із замовником.
Якщо замовник не дав ніяких указівок щодо написання власних імен, перекладач дотримується вимог, викладених у Рішенні Української комісії з питань правничої термінології № 9 (Протокол № 2 від 19 квітня 1996 р.), якщо це стосується англійської мови, а також ISO 2384 [1], ГОСТ 7.36.
Необхідно враховувати різницю в написанні прізвищ, імен, по батькові, що існують у російській та українській мовах. Якщо документи, видані на одне ім'я, виконані різними мовами (російською й українською), а отже, по-різному передають ім'я їхнього власника, то перекладач вибирає тільки один принцип написання і використовує його в перекладі всіх документів, виданих на одне ім'я так, щоб на іноземній мові у всіх документах дане ім'я звучало однаково.

4.3.11 Написання географічних назв.
Перекладач дотримується вимог, викладених у Рішенні Української комісії з питань правничої термінології № 9 (Протокол № 2 від 19 квітня 1996 р.), якщо це стосується англійської мови, а також ISO 2384 [1], ГОСТ 7.36.

4.3.12 Оформляючи переклад враховують вимоги таких стандартів: ISO 2384 [1], ISO 1086 [2], ГОСТ 7.36.

4.4 Встановлення гарантій і дотримання гарантійних термінів.
Виконавець визначає термін, протягом якого виявлені недоліки підлягають безоплатному виправленню.

4.5 Надання послуг з перекладу відповідає таким вимогам:
- відповідність призначеності замовлення;
- точність і своєчасність виконання;
- упровадження достовірних методів і способів контролю показників якості;
- дотримання обслуговувальним персоналом загальноприйнятих етичних норм;
- естетичність.

4.5.1 Відповідність призначеності замовлення.
Послуги з перекладу відповідають бажанням і фізичним можливостям замовників, яким адресовано послуга.
Виконаний переклад відповідає його цільовому використанню замовником.

4.5.2 Точність і своєчасність виконання.
Надані замовнику послуги з перекладу за обсягом, термінами і умовами обслуговування відповідають вимогам, передбаченим у договорі, замовленні-наряді, квитанції і т.п.

4.5.3 Дотримання обслуговувальним персоналом загальноприйнятих етичних норм.
Обслуговуючий персонал зберігає етичні норми поводження. Замовнику мають бути гарантовані ввічливість, доброзичливість, комунікабельність персоналу.

4.5.4 Естетичність.
Зовнішній вигляд і культура мови обслуговувального персоналу відповідають вимогам естетичності.

5 ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1 Виконавець вчасно надає замовникам у наочній і доступній формі інформацію про те, які він робить послуги (роботи), про форму і порядок оплати послуг (робіт), охоплюючи і ті випадки, коли обслуговування робиться поза постійним місцем перебування виконавця.
У місцях, де приймають замовлення, ця інформація має бути в зручному для оглядання замовником місці та в обов'язковому порядку містить:
- правила надання послуг з перекладу;
- нормативні документи органів місцевої адміністрації з питань, що стосуються перекладацької діяльності;
- перелік основних видів послуг (робіт) і форм їх надання, а також супутних і інших форм послуг (робіт) і форм обслуговування, наданих за бажанням замовника;
- копії сертифікатів на послуги, які підлягають обов'язковій сертифікації, а також найменування стандартів, обов'язковим вимогам яких повинна відповідати якість наданих послуг;
- копії ліцензій на право надавання конкретних видів послуг (робіт), якщо їхнє ліцензування передбачає законодавство України;
- тарифні розцінки на надані види послуг (робіт);
- зводи про терміни виконання замовлень, про терміни гарантії на надані послуги (виконані роботи).

6 ПРИЙМАННЯ І ОФОРМЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

6.1 Виконавець приймає замовлення на виконання послуги (роботи), які відповідають його статутній діяльності.
Замовлення на виконання послуг з перекладу можуть надходити до виконавця від замовників таким чином:
- безпосереднім (особистим) звертанням замовника до виконавця;
- телефоном;
- електронною поштою;
- поштою або факсом.
Оформляючи замовлення, виконавець і замовник погоджують дату і час виконання послуг (робіт).

6.2 Договір на надання послуг (проведення робіт) оформлюють у вигляді власне договору (контракту), замовлення-наряду, квитанції або іншого документа прийнятного зразка, що має такі реквізити:
- ім'я замовника (прізвище та ініціали замовника-приватної особи), наймення замовника (юридичної особи), його телефон і адреса;
- дата прийняття і номер замовлення, терміни виконання замовлення, вартість послуг (робіт) і сума платежу;
- перелік документів, переданих замовником виконавцю, їхня ідентифікація і кількість;
- назва послуг (робіт), їхня вартість і кількість;
- вид усного перекладу (послідовний або синхронний);
- тема усного перекладу;
- період проведення і тривалість усного перекладу;
- необхідність і комплектність устаткування для синхронного перекладу;
- наявність тематичних матеріалів для ознайомлення перекладачів і належного підготування до усного перекладу;
- дата і час прибуття перекладачів для участі в заході;
- мова вихідного тексту і мова перекладу;
- вид посвідчення перекладу (копії);
- кількість примірників перекладу (копій);
- особливості написання власних імен, географічних назв;
- особливості оформлення тексту;
- інші особливості.

6.3 Вимоги замовника, що відрізняються від вимог, установлених цим стандартом, фіксують в письмовому вигляді.

6.4 Умови договору, які обмежують права замовників у порівнянні з передбаченими Законом України "Про захист прав споживачів", є недійсні.

6.5 Надавання послуг (виконування робіт) із застосуванням норм термінового обслуговування (із стягуванням надбавки за терміновість), надавання додаткових послуг виконавець може робити тільки за бажанням замовника за наявності відповідної вказівки про це в договорі. Замовник має право зажадати повернення сум, сплачених за додаткові послуги (роботи), зроблені (виконані) без його згоди.

6.6 Виконавець вчасно попереджає замовника:
- про те, що виконання вказівок замовника й інші обставини, що залежать від останнього, можуть спричинити погіршення якості виконання роботи;
- про наявність інших, що не залежать від виконавця обставин, які загрожують якості наданих послуг (роботи).
Якщо замовник, не зважаючи на своєчасне й обґрунтоване попередження з боку виконавця, в обумовлений сторонами термін не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, які загрожують її якості, виконавець має право в односторонньому порядку розірвати договір і зажадати стягнення заподіяних збитків.
Якщо виконавець не попередив замовника про неможливість виконання вказівок замовника про спосіб виконання роботи, а також про наявність інших, що не залежать від виконавця обставин, він відповідає за неналежне виконання замовлення.

6.7 Термін виконання послуги (роботи) можна визначати датою (періодом часу), до якої послуга (робота) повинна бути виконана, а також датою (періодом часу), коли виконавець повинен приступити до її надання (виконання), за бажанням замовника.
Якщо послугу (роботу) виконують вроздріб протягом терміну дії договору, то передбачають періоди надання послуг (виконання робіт).
Початком терміну виконання письмового перекладу вважають наступний день після календарної дати прийняття замовлення.
Якщо останній день терміну виконання письмового перекладу припадає на неробочий день, днем закінчення терміну вважають наступний за ним робочий день.
Надаючи послуги (виконуючи роботи) на території замовника або іншому місці, виконавець забезпечує присутність працівника в погоджений із замовником час, а замовник створює необхідні умови для виконання послуг (робіт) відповідно до вказівок виконавця.

7 НАДАВАННЯ ПОСЛУГ (ВИКОНУВАННЯ РОБІТ)

7.1 Одержуючи матеріали для перекладу, перекладач перевіряє їхню комплектність, повноту та якість поліграфічного виконання.

7.2 Прийняті від замовника матеріали для перекладу виконавець зберігає в призначеній для цього пакуванні та в спеціально відведеному місці.

7.3 Виконавець забезпечує:
- надавання послуг з перекладу (виконання робіт), що відповідають за якістю обов'язковим вимогам стандартів, умовам договору, звичайно запропонованим вимогам;
- змогу використовувати результати виконаної послуги (роботи) протягом терміну встановленого ним самим або за згодою з замовником;
- виконування гарантійних зобов'язань.

7.4 Виконавець зобов'язаний:
- надати послуги з перекладу (виконати роботи) у терміни, визначені договором, і відповідним по якості обов'язковим вимогам стандартів, умовам договору;
- зберігати встановлений (оголошений) режим роботи;
- вчасно попередити замовника про те, що дотримання вказівок замовника й інші обставини, що залежать від останнього, загрожують неналежною якістю виконуваної роботи.

7.5 Вимоги до виконавця.

7.5.1 Виконавець має у своєму розпорядженні необхідні для виконування перекладу словники і забезпечити перекладачів необхідним довідково-інформаційним обслуговуванням.

7.5.2 Виконавець має необхідне для виконування перекладу комп'ютерне і програмне забезпечення.

7.5.3 Виконавець має у своєму розпорядженні необхідні для належного оформлення перекладу матеріали і технічні засоби.

7.5.4 Кваліфікація перекладачів відповідає вимогам, встановленим у стандарті СТТУ АПУ 001.

7.5.5 Перекладач перекладає тією мовою, що для нього є рідна або в якій він є компетентний.

7.5.6 Виконавець має затверджений список мов, із яких і на які він перекладає, а також затверджений список перекладачів, яких він залучає для письмового й усного перекладу.

7.5.7 Перекладачі володіють методикою перекладу, спеціалізацією перекладу, термінологією на відповідних мовах, граматикою і стилістикою мови; використовують відповідні словники, термінологічні стандарти, довідкові матеріали.

7.6 Письмовий переклад охоплює:
- питання вихідного тексту з використанням словників і довідкової літератури;
- смисловий аналіз вихідного тексту;
- виявлення у вихідному тексті спеціальних термінів, граматичних конструкцій, лексичних зворотів, жаргонних висловів, скорочень, позначень, мір, назв, імен;
- переклад тексту і його записування (комп'ютерне набирання, роздруковування).

7.6.1 До початку виконання перекладу перекладач має з'ясувати всі особливості виконання замовлення з відповідальною особою.
Незрозумілі питання, що виникають під час перекладу, перекладач підкреслює і звертається за консультацією до фахівця.

7.6.2 Перед здаванням готового письмового перекладу, перекладач виконує самоконтроль: читає готовий переклад; перевіряє переклад на наявність орфографічних помилок, використовуючи зокрема спеціальну комп'ютерну програму.

7.6.3 Кожний штатний перекладач виконавця використовує комп'ютер, закріплений особисто за ним і виконує роботу тільки на своєму робочому місці. Позаштатний перекладач може виконувати роботу вдома (при цьому йому видають не оригінал документа, а його копію для забезпечення схоронності оригіналу).

7.7 Кожний переклад редагує відповідний фахівець.

7.7.1 Перевіряння і редагування перекладу охоплює:
- звіряння тексту перекладу з вихідним текстом;
- перевіряння відповідності кожної фрази перекладу вихідному тексту, однотипності, використаної термінології, логіки викладу;
- внесення смислових і стилістичних правок;
- перевіряння граматики, наявності помилок, внесення виправ.

7.7.2 Перекладач перевіряє готовий переклад, перед його поданням вносить необхідні корективи.

7.7.3 Редагування може виконувати як редактор-фахівець, так і інший перекладач.

7.8 Виконування усного перекладу охоплює:
- попереднє ознайомлювання з тематичними матеріалами;
- попереднє ознайомлювання з графіком проведення заходу і списком його учасників;
- установлювання і настроювання устаткування для синхронного перекладу;
- усний (послідовний або синхронний) переклад протягом усього заходу.

7.8.1 До початку виконання перекладу перекладач має з'ясувати всі особливості виконання замовлення з відповідальною особою.

7.8.2 Для забезпечення усного перекладу під час семінарів, конференцій, лекцій і т.п. слід залучати не менше двох перекладачів для послідовного замінення один одного через регулярні інтервали часу протягом усього заходу, щоб забезпечити належну якість усного (послідовного) перекладу.

7.8.3 Для забезпечення синхронного перекладу залучають не менше двох перекладачів.

7.9 Для письмового перекладу одиницею виміру оплачуваного обсягу роботи є рядок, що містить 62 знаки з урахуванням пробілів, або сторінка, яка містить 1860 знаків з урахуванням пробілів відповідно до «Типових норм часу на переклад і переробку науково-технічної літератури та документації» [3].
Для підрахунку обсягу можно використовувати команду "Статистика" (Word Count) комп'ютерної програми Microsoft Word.

7.10 Норма часу на переклад.

7.10.1 Норма часу на виконання письмового перекладу складає 5580 - 9300 знаків (3 - 5 умовних сторінок) за один робочий день.

7.10.2 Норма часу на виконання усного перекладу становить не більше 8 годин за один робочий день із перервою на одну годину.
Понаднормову роботу треба тарифікувати за вищою ставкою.

7.11 Якщо замовник звертається з проханням зробити додаткові роботи, не обумовлені раніше оформленим договором, то на підставі додаткової заявки оформляють додаткову угода до договору і встановлюють новий термін виконання робіт.

7.12 Права замовника і виконавця у випадку порушення термінів надання послуги (виконання роботи) або несвоєчасного одержання замовлення регулюють:
- Закон України "Про захист прав споживачів"; "Правилами побутового обслуговування населення";
- умови договору, укладеного з замовником-організацією.
У разі виявлення недоліків у наданій послузі (виконаній роботі) замовник має право за своїм вибором зажадати:
- безоплатного усунення недоліків у наданій послузі (виконаній роботі);
- відповідного зменшення винагороди за надану послугу (виконану роботу);
- безоплатного повторного виконання роботи або відшкодування витрат щодо виправлення недоліків власними силами або третьою особою.

7.13 Недоліки послуги (роботи), виявлені під час її надання (виконання), повен усунути виконавець у термін, названий замовником.
Недоліки, виявлені замовником під час приймання виконаної послуги (роботи), повинні бути усунуті протягом 20 днів, якщо коротший термін не встановлено у договорі.
Призначений замовником (або погоджений сторонами) термін усунення недоліків фіксують в договорі або іншому документі, який підписують сторони.

7.14 Претензії щодо якості й обсягу зроблених послуг може пред'явити замовник протягом гарантійного терміну, визначеного в гарантійних зобов'язаннях виконавця, а за їхньої відсутності - протягом шести місяців від дня прийняття послуги (роботи).

8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГ (РОБІТ)

8.1. За порушення прав споживачів виконавець відповідає відповідно до чинного законодавства або договору між замовником і виконавцем.

9 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

9.1 Контролювання дотримання вимог до послуг з перекладу здійснюють відповідальні посадові особи виконавця, а також органами державного управління в межах їхньої компетенції відповідно до чинної нормативної документації.

9.2 Контролювання якості послуг і обслуговування, надаваних виконавцем, проводять на основі використання різних методів:
- візуального контролювання;
- аналітичного (аналізування документації);
- соціологічного (опитуванням замовників).

9.3 Переклади проходять декілька етапів контролю: з боку безпосереднього виконавця, редактора, приймальника перед реєструванням готової роботи і під час видавання готової роботи замовнику.

9.4 Якщо замовник зажадає офіційно засвідчити переклад, тоді вказують:
- організацію-виконавця;
- прізвище та ім'я перекладача;
- дату перекладу.

9.5 Крім того вищевказані дані можуть бути зазначені на документі, що супроводжує переклад.

9.6 Готовий переклад зберігається в призначеному для цього пакуванні.

ДОДАТОК А (обов'язковий)

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1. ISO 2384: 77 Документація. Оформлення перекладів.
2. ISO 1086: 75 Книги. Оформлення титульних сторінок.
3. Типові норми часу на переклад і переробку науково-технічної літератури та документації. Міністерство праці України. Національний центр продуктивності. Краматорськ-1997.